MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN

MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thuận An, ngày … tháng… năm …

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

 (V/v: Công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con).

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Họ và tên người yêu cầu:

  1. Họ tên chồng: ……             Sinh năm:

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………

  1. Họ tên vợ: ……. Sinh năm:

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………

Nội dung vụ việc:

Về hôn nhân: Vợ chồng tôi sống chung với nhau trên có sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UNBD xã ……, huyện ……, tỉnh …. theo giấy chứng nhận kết hôn số …, quyền số …, cấp ngày …..

Sau khi kết hôn, chúng tôi chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống với nhau hạnh phúc thì hai vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng sống không hạnh phúc. Đến nay cuộc sống vợ chồng chúng tôi trở nên ngày một căng thẳng, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không thể hòa giải được.

Về con chung: Trong quá trình chung sống, chúng tôi có X người con chung là Nguyễn Văn A, sinh ngày …..

Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nhận thấy, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi là không hạnh phúc, tình cảm vợ chồng hiện tại không còn, đời sống chung không thể kéo dài thêm, mục đích hôn nhân không đạt được.

Vì lẽ đó, nay chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương giải quyết công nhận cho chúng tôi những vấn đề sau đây:

  • Về quan hệ hôn nhân: Yêu cầu công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông …. và bà …..
  • Về con chung: Chúng tôi thỏa thuận, ông …. được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục X con chung là Nguyễn Văn A, sinh ngày….
  • Về cấp dưỡng: Ghi rõ mức cấp dưỡng hoặc không cấp dưỡng nuôi con chung.
  • Về tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

  1. Bản chứng thực giấy CMND, sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú;
  2. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;
  3. Bản sao giấy khai sinh con;
Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên chồng)

Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên vợ)

Trả lời

0968.605.706