BIÊN BẢN GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN, NGƯỜI YÊU CẦU VỀ VIỆC LỰA CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Mẫu Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện, người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn hòa giải viên được ban hành kèm Thông tu 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 BIÊN BẢN

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN, NGƯỜI YÊU CẦU

VỀ VIỆC LỰA CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Hồi……………giờ………phút ngày……..tháng……năm 2022.

Tại Tòa án nhân dân (1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người ghi nhận ý kiến…………………………………đã tiến hành ghi nhận ý kiến của ông (bà) (2)………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Là người khởi kiện/ người yêu cầu trong vụ việc (3)…………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của người khởi kiện/ người yêu cầu như sau:

  1. Lựa chọn hòa giải:             Đồng ý                                   Không đồng ý
  2. Lựa chọn Hòa giải viên:     Có                                          Không

Hòa giải viên được lựa chọn (4)……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân (5)…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện, người yêu cầu và một bản lưu hồ sơ vụ việc. Biên bản đã được đọc lại cho người khởi kiện/ người yêu cầu nghe và họ không có ý kiến gì khác.

NGƯỜI KHỞI KIỆN/ NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Hướng dẫn điền biên bản:

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ của người ghi nhận ý kiến và địa chỉ của Tòa án nơi ghi nhận ý kiến

(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người trình bày ý kiến.

(3) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(4) và (5) Ghi thông tin mục này khi người khởi kiện, người yêu cầu có sự lựa chọn Hòa giải viên.

Mẫu Tòa án nhân dân Quận 7:

Chuyên viên: Hoài Linh  

Hotline: 0344.275.197

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

Trả lời

0968.605.706