MẪU ĐƠN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: CÔNG AN PHƯỜNG ….., THỊ XÃ ………., TỈNH ……………….

Tôi là : ……………. Sinh năm : ………….
Số CMND : ……….. cấp ngày ………… Tại CA TP. Hồ Chí Minh
Hộ khẩu thường trú : …………………., Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ hiện nay : …………….., Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoai : …………….

Nay tôi làm đơn này xin xác nhận nội dung sau:

Tôi có vợ là bà ……………….., sinh năm …………., hộ khẩu tại ………….., phường ………., thị xã …………, tỉnh ………….

Hiện nay, tôi đang làm hồ sơ ly hôn giữa tôi và vợ tôi tại Tòa án nhưng do vợ tôi đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2015 đến nay không rõ đi đâu, làm gì, tôi không liên lạc được.

Vậy nay, tôi kính mong Công an ……….. xác nhận cho tôi là:

Vợ tôi là bà …………. Sinh năm : 1973
Số CMND : …………
Thường trú : ……………..

(địa chỉ cũ: ………………………………………….)

Hiện nay bà ……………… không còn ở địa phương, đi đâu không rõ.

Lý do xác nhận: Bổ túc hồ sơ ly hôn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Mỹ Xuân, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Người làm đơn

 

Trả lời

0968.605.706