QUYẾT ĐỊNH 904 QĐ BVHTTDL BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

Số: 904/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện hoạt động tại Trung ương trích từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Kinh phí thực hiện hoạt động tại bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và các địa phương từ nguồn ngân sách của các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Lưu: VT, GĐ.NTH.150.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày… tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020
(Ban hành theo Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________

 

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp Trung ương và hướng dẫn thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

 1. Yêu cầu

Các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, nghiêm túc, đúng quy định hiện hành và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

 1. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 2. Hoạt động ở cấp Trung ương

1.1. Nội dung

– Xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế; tổ chức các cuộc họp liên ngành cấp Trung ương về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

– Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo phương thức lồng ghép với hoạt động kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình năm 2020 tại các địa phương (có kế hoạch riêng).

– Hướng dẫn địa phương và phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương thực hiện hoạt động truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”.

– Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế trên phạm vi toàn quốc.

1.2. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3. Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc.

 1. Hoạt động tại địa phương

2.1. Nội dung hoạt động:

– Xây dựng kế hoạch, triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

– Xây dựng chương trình phối hợp liên ngành theo hướng dẫn của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và thực tế tại địa phương.

– Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

– Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình tại cơ sở.

– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương theo quy định.

2.2. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.3. Địa điểm thực hiện:

Tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình)

– Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở Trung ương theo định kỳ hàng quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm.

 1. Đề nghị các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương liên quan

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; gửi báo cáo triển khai Quy chế của đơn vị theo tiến độ hàng quý về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo mẫu tại Phụ lục 1).

 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy chế, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tại địa phương.

– Bố trí, huy động các nguồn lực thực hiện Quy chế đạt hiệu quả cao.

– Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 của địa phương (lồng ghép trong báo cáo công tác gia đình hằng năm), gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

 1. Kinh phí thực hiện

– Kinh phí thực hiện hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì trích từ ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2020 và các nguồn hợp tác quốc tế (nếu có).

– Kinh phí thực hiện hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và địa phương chủ trì do các cơ quan chủ động bố trí theo quy định hiện hành./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy


Phụ lục 1. Mẫu báo cáo quý, năm của các bộ, ngành Trung ương

…………………….

________

Số: …/BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày… tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Tình hình triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình – Quý …. /Năm….

_____________

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 1. Các văn bản đã ban hành triển khai Quy chế

Nêu rõ số lượng, tên, thuộc tính, thời gian và cấp ban hành văn bản.

 1. Các hoạt động triển khai Quy chế

Nêu rõ số lượng, nội dung, thời điểm tổ chức, đối tượng tham gia và hướng đến của hoạt động.

 1. Ngân sách đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm, hàng quý

– Nêu rõ các nguồn ngân sách cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình của bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;

– Nêu rõ ngân sách cho hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

 1. Thuận lợi, khó khăn trong triển khai, thực hiện Quy chế

…..

 1. Đề xuất, kiến nghị

– Với Thủ tướng Chính phủ;

– Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

;

– Lưu: …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Trả lời

0968.605.706