ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỀ VIỆC MẤT TÍCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Xuân, ngày …. tháng ….. năm 20…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỀ VIỆC MẤT TÍCH

Kính gửi:Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tôi là : …… Sinh năm     : ……………..

Số CMND   : …………..cấp ngày …………. Tại ………………

Hộ khẩu thường trú         : ……………………..

Địa chỉ hiện nay    : ………………………

Số điện thoại         : …………………..

Nay tôi làm đơn này xin xác nhận nội dung sau:

Tôi có vợ là bà …………, sinh năm ………, hộ khẩu tại Tổ 1, ………………….. tỉnh …………… Chúng tôi đăng ký kết hôn theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………, quyển số ………… đăng ký ngày …….. tại Ủy ban nhân dân …………… thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28 tháng 9 năm …………, bà Nguyễn …….. đã sinh con ……….. và tôi đã đi đăng ký khai sinh cho con vào ngày …… tháng………..năm …………tại Ủy ban nhân dân phường …………….., thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tháng 8 năm 2018, bà ………. dẫn con ………… về nhà …………….(địa chỉ cũ: …………………) để chơi vài ngày nhưng sau đó bà ………………. đã bỏ nhà đi đâu đến nay không rõ tung tích.

Hiện nay, tôi đang làm hồ sơ ly hôn giữa tôi và bà ……………….. tại Tòa án nhưng do vợ tôi đã bỏ đi khỏi địa phương đến nay không rõ đi đâu, làm gì, tôi không liên lạc được.

Vậy nay, tôi kính mong Công an ……………. xác nhận cho tôi là:

Vợ tôi là bà : …………….Sinh năm  : ……………

Số CMND   : 27………………1

Thường trú  : …………………

(địa chỉ cũ: ……………………………

Hiện nay bà ……………….. không còn ở địa phương, đi đâu không rõ.

Như vậy, Bà ………….đã đi khỏi địa phương hơn HAI NĂM, do đó tôi đủ điều kiện làm thủ tục tuyên bố mất tích bà và sau đó làm thủ tục ly hôn.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Trả lời

0968.605.706