ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN là mẫu đơn được tìm kiếm rất nhiều trên google. Do vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn mẫu đơn này nhằm giúp Quý khách có thêm thông tin!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Họ và tên người yêu cầu thi hành án: …………………..

CCCD số            : ……………………………….

Hộ khẩu thường trú     : …………………………………………..

Địa chỉ liên lạc   : …………………………………

Điên thoại           : 0…………………..

Họ và tên người phải thi hành án: ……………………………………

Địa chỉ tại: …………………………, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

  1. Nội dung ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN/yêu cầu thi hành án:

Theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số ………………/2017/QĐST – HNGĐ ngày ……………./2017 của Tòa án nhân dân quận Bình ………… tôi và ông …………….. có thỏa thuận về việc cấp dưỡng cho con chung như sau:

Về con chung “ông …….. và bà L……… thống nhất giao hai con chung là Huỳnh ………….., sinh ngày …………2001 và Huỳnh Lâm …………, sinh ngày …………….2006 cho bà Lâm ……………… trực tiếp nuôi dưỡng. Ông ………….. cấp dưỡng nuôi con mỗi cháu một tháng là 7.500.000 đồng, tổng cộng hai con là 15.000.000 đồng/tháng. Thi hành vào ngày cuối cùng của mỗi tháng kể từ tháng 01/2017”.

Sau khi Quyết định có hiệu lực, ông Huỳnh ……………… thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ trong vòng 3 tháng; gồm (tháng 1+2+3/2017), từ tháng 4/2017 Ông không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho đến nay.

Nay tôi làm đơn này yêu cầu ông Huỳnh …………………… thi hành án theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số …………….QĐST – HNGĐ ngày …………………./2017 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, yêu cầu ông         thi hành án từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019 với số tiền cấp dưỡng 15.000.000 đồng/tháng; tổng số thời gian là 24 tháng * 15.000.000 = 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng), từ tháng 5 năm 2019 cấp dưỡng 7.500.000 đồng/tháng đến nay vì cháu Huỳnh……………….sinh ngày 23/………/….2001 nay đã tròn 18 tuổi.

  1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án  trong ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN( nếu có)
  • Ông …………….. hiện đang là ……………… Giám đốc Công ty ……. TNHH …………. (thông tin công ty như sau);

Mã số thuế: ………………….
Địa chỉ………………………….., Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh ………………..
Giấy phép số: ……………………….
Ngày cấp giấy phép: ………………………
Ngày hoạt động: ……………………………………

  • Ông Huỳnh ……………….. đang là chủ sở hữu Căn hộ …………………………………………… Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Ông ……………………… đang sở hữu chiếc xe Ford Focus, biển số xe ……………………………..

Các tài liệu đính kèm

  • Quyết định số …………………………./QĐST – HNGĐ Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận ngày ……………………….. năm 2017của Tòa án nhân dâu ……………………………

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019

Người yêu cầu thi hành án

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

 

 

Trả lời

0968.605.706