CÔNG VĂN 655

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

Số: 655/BVHTTDL-GĐ
V/v: Hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình được quy định tại Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”; Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về “lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam”; Quyết định số 363/2001/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019 như sau:

 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY VỀ GIA ĐÌNH
 2. Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

1.1. Chủ đề: “Yêu thương và Chia sẻ”

1.2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động:

 1. a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

– Nội dung tuyên truyền:

+ Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019.

+ Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

– Hình thức tuyên truyền:

+ Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

 1. b) Tổ chức các hoạt động khác

Cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động gắn với các sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân…

– Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo với tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

– Tổ chức mít tinh, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động thể dục, thể thao. Khuyến khích các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng, các hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi giải trí, miễn phí, giảm phí cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em…

– Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường…).

– Tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi nam nữ thanh niên theo quy định đảm bảo văn minh, tiết kiệm; vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững.

– Tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn, triển lãm tranh, ảnh, sách nghệ thuật, chiếu phim, các hoạt động thiện nguyện chủ đề về hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, cộng đồng và xã hội.

 1. c) Thời gian

Thời gian tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc tập trung cao điểm từ ngày 15/3 đến ngày 20/3 năm 2019.

 1. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019

2.1. Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”

2.2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động:

 1. a) Nội dung và hình thức:

– Các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương: căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của cơ quan, tổ chức tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 thông qua các hình thức Mít tinh, hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan.

– Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình truyền hình tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đa dạng hóa các hình thức truyền thông, chủ động tổ chức các hoạt động, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù của địa phương, chú trọng đến việc chỉ đạo hoạt động truyền thông ở các cấp xã, phường, thị trấn… tập trung tuyên truyền về công tác gia đình đặc biệt về chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019.

 1. b) Thời gian:

Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6 năm 2019.

 1. HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Để đẩy mạnh việc thực thi pháp luật và chuẩn bị Tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên nguồn lực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

 1. Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình:

– Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 35 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Khoản 4 Điều 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

– Chỉ đạo cơ quan có chức năng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý.

– Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư.

– Hướng dẫn việc thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình từ thôn, ấp tổ dân phố hoặc đơn vị tương đương theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp dưới trong phạm vi quản lý. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng về phòng, chống bạo lực gia đình.

– Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đến năm 2020 đạt trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện nhận được dịch vụ tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được phát hiện được giáo dục chuyển đổi hành vi.

– Nhân rộng và duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đến các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt trên 95% số xã, phường, thị trấn thuộc quận, thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh là đồng bằng và 70% số xã/thị trấn đối với địa bàn miền núi, hải đảo.

– Kiến nghị với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí cho công tác gia đình theo Kết luận số 1656/KT-UBVDXH14 ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV và Hướng dẫn số 355/BTC-HCSN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.

 1. Hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

2.1. Chủ đề truyền thông và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

2.2. Nội dung và hình thức tuyên truyền:

 1. a) Nội dung

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu của mỗi tỉnh, thành có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình

– Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực thực hiện tuyên truyền dịp Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với Phụ nữ (25/11) nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn; phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

 1. b) Hình thức

– Tổ chức các hình thức như: mít tinh, diễu hành; tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương (đài phát thanh-truyền hình; các cơ quan báo chí địa phương; trang thông tin điện tử; hệ thống loa truyền thanh); tổ chức hội thảo; hội nghị; nói chuyện chuyên đề; các hoạt động giao lưu/hội thi về Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; trình diễn văn nghệ, thời trang; vẽ tranh, thi thể thao gia đình gắn với chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình;…. xây dựng các băng rôn; áp phích treo ở những khu đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở cộng đồng dân cư.

(Phụ lục một số thông điệp truyền thông năm 2019 của “Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3”, “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” gửi kèm theo Công văn này)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

 1. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

 1. Tập huấn công tác gia đình

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, dự kiến như sau:

– Thời gian: Quý II năm 2019

– Địa điểm: tại 02 miền Bắc, Nam.

– Thành phần: Đại biểu Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể có liên quan); Đại biểu cấp tỉnh/thành phố (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao và mời Hội Liên hiệp Phụ nữ tham dự)

– Nội dung: tập trung các hoạt động trọng tâm quản lý nhà nước về công tác gia đình đến năm 2030; thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; dự kiến triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Trang Thông tin điện tử về gia đình…

 1. Trang thông tin điện tử về gia đình

Trang thông tin điện tử về gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với địa chỉ Website truy cập: ww.giadinh.bvhttdl.gov.vn

Đề nghị các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương cung cấp và cập nhật những thông tin về gia đình trên trang Website.

 1. Kiểm tra, giám sát liên ngành

Từ Quý II – Quý IV năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các tỉnh, thành phố về công tác gia đình trong đó tập trung các nội dung chủ yếu như: công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; công tác bình đẳng giới, người cao tuổi và trẻ em trong gia đình thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động nêu trên thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Vụ Gia đình trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (riêng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả hoạt động lồng ghép vào báo cáo định kỳ gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTT Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
– Các Sở VHTTDL, Sở VHTT;
– Cổng thông tin điện tử (Bộ VHTTDL);
– Lưu: VT, GĐ, LĐA (180).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
(Ban hành theo Công văn số: 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019)

 

 1. Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

– Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

– Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

– Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc

– Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên

 1. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019

– Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

– Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc

– Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

– Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh

– Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

– Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền

– Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

– Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người

– Gia đình – tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước

 1. Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

– Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em.

– Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

– Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

– Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

– Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình.

– Kinh phí và nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

– Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác.

– Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ.

– Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

Các cơ quan, tổ chức tùy theo điều kiện, đặc thù của đơn vị mình có thể lựa chọn thông điệp nêu trên cho phù hợp./.

 

Trả lời

0968.605.706