CHO VAY NẶNG LÃI

Cho vay nặng lãi được quy định trong Nghị Quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội Đồng  Thẩm Phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ Luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội NÀY trong giao dịch dân sự.

Tại Điều 2 Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐTP quy định “……….” là trường hợp bên cho vay tiền với mức lãi suất gấp 05 lần trở lê mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ Luật Dân sự”.

Trường hợp cho vay bằng tài sản khác (không phải tiền) thì khi giải quyết phải quy đổi giá trị tài sản đó thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay.

“thu lợi bất chính” là số tiền lãi vượt quá mức lãi suất vay cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự và các khoản thu trái pháp luật khác của người vay. Trường hợp thu lợi bất chính là tài sản khác (không phải tiền) thì phải được quy đổi thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay.

https://luatsunhadathcm.com/thu-tuc-nha-dat/

Tại Điều 4 về xác định tư cách tố tụng của người vay

“Trong vụ án hình sự, người cho vay bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 của Bộ luật hình sự thì người vay tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 

https://luatsunhadathcm.com/

Trả lời

0968.605.706