Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân, thường được dùng trong việc xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận độc thân) khi đăng ký kết hôn hoặc được dùng vào mục đích khác, so với mẫu cũ, thì tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có sự thay đổitheo thông tư 04/2020/TT-BTP, cụ thể:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………….

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:……………………………………………………………………….

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………….  Dân tộc: ……………………….Quốc tịch:…………………………………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

  Làm tại:………………………..,ngày ………. tháng ……… năm …………..

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

……………………………

 

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

                   Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy XNTTHN.

(2) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo nơi thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đã đăng ký kết hôn/đã có vợ hoặc chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết.

Đối với người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi đăng ký kết hôn thì ghi: Trong thời gian từ ngày…tháng….năm….đến ngày….tháng…..năm….chưa đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, do … cấp ngày…tháng…năm). Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã thường trú tại nơi đó (Ví dụ: Không đăng ký kết hôn với ai trong thời gian cư trú tại …………………………………….., từ ngày…… tháng ….. năm ……… đến ngày …….. tháng ……. năm ……..). Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ……. tháng ….. năm ……. đến ngày …….. tháng ……. năm …….. không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức).

(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc  

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

Trả lời

0968.605.706